Положення про Центр надання адміністративних послуг

       ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

Києво-Святошинської

райдержадміністрації

 

_____________№_____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

 

І. Загальні положення

 

1.1 Центр надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації (далі – ЦНАП) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг. ЦНАП діє, як постійно діючий робочий орган Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП створено управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської райдержадміністрації, яке несе відповідальність за організацію діяльності ЦНАП.

1.2 Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП, як постійно діючого робочого органу Києво-Святошинської районної державної адміністрації, приймається головою райдержадміністрації.

1.3 ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про ЦНАП.

 

  1. Основні завдання та функціонування ЦНАП

2.1. Відповідно до мети створення ЦНАП, його основними завданнями є:

– організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

– спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

– забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.2. ЦНАП забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою Києво-Святошинської райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.4. У центрі за рішенням голови райдержадміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації.

2.5.У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

2.6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАП звертається до адміністратора – посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністритивних послуг.

2.7. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдерждержадміністрації, кількість адміністраторів, які працюють у ЦНАП, визначається головою райджадміністрації.

2.8. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

 

2.9. Осовними завданнями адміністратора є:

2.9.1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2.9.2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

2.9.3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

2.9.4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

2.9.5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

2.9.6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

2.9.7. складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

2.9.8. розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

 

2.10.. Адміністратор має право:

2.10.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2.10.2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

2.10.3. інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

2.10.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

2.10.5. порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

2.11. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП створено управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської райдержадміністрації, на яке покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП.

2.12. ЦНАП очолює керівник структурного підрозділу, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП. Керівник ЦНАП  призначається на посаду та звільняється з посади головою Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

 

2.13.Керівник ЦНАП відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

2.13.1. здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП;

2.13.2. організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

2.13.3. координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

2.13.4. організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

2.13.5. сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції голові Києво-Святошинської районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

2.13.6. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

2.13.7. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, Положенням про управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської райдержадміністрації та цим Положенням.

2.14 ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

2.15 З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Києво-Святошинського району за рішенням голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи ЦНАП, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

 

  1. Графік роботи ЦНАП

 

3.1. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП:

понеділок  з 09:00 до 17:00;

вівторок з 09: 00 до 17:00;

середа  з 09:00 до 20:00 (дижурний адміністратор);

четвер з 09:00 до 17:00;

п’ятниця з 09:00 до 17:00;

субота – вихідний

неділя – вихідний;

 

  1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП

 

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок державного бюджету та місцевих бюджетів.

 

 

 

Начальник-державний реєстратор

управління з питань надання

адміністративних послуг                                                                           І.В. Гутій